Åpne journalutkast

Alt du skriver i journalen lagres i skyen hvert 2 sekund. Dersom strømmen skulle gå på din PC, internettilgangen skulle forsvinne eller andre uforutsette hendelser skulle oppstå, vil du finne dine journalutkast oppe til venstre ved pasientsøkefeltet.

For å finne utkastet du jobber med, Klikk på

Bla nedover i listen for å finne den aktuelle pasienten og journalnotatet.

Klikk på dette, og du kommer tilbake til journalføringen der du slapp.