Links

Utskrift

For å ta utskrift av journalen, klikk på handlingsikonet
.
  • Ved å klikke på Skrive ut aktivt vindu skriver du ut kun det som vises. Du kan se prosentdelen av journalføring som er lastet.
  • Dersom alle journalføringer ikke har lastet til 100% kan du klikke på Vis hele journalen for å laste alle journalføringer og deretter velge Skrive ut alle notater. Merk at innhold i vedlegg som f.eks. epikriser, henvisninger osv. ikke er med i utskriften.
  • For å printe ut ett bestemt behandlingsnotat, klikk på de tre prikkene på det aktuelle notatet. Velg så Skriv ut.
Utskrift av et og alle notater

Utskrift av vedlegg

Velger du Skriv ut alle notater, er de fleste vedlegg ikke inkludert i utskriften, kun treningsprogram fra ExorLive.
Ønsker du å inkludere alle/flere vedlegg i utskriften, f.eks. epikriser, henvisninger osv., kan du overføre journalen, opprette den som PDF og skrive ut PDF-filen. Les mer her.

Utskrift av utvalgte notater

Dersom pasienten ønsker utskrift av notater som omhandler et bestemt problem eller behandling, kan du markere de problemene du ønsker fra problemlisten.
Klikk deretter på handlingsikonet
og velg Skriv ut aktivt vindu.
Utskrift av spesifikke problemer

Skriv ut filtrerte notater

Klikk på filtreringsikonet
og velg periode, journalinnhold eller problem. For å skrive ut kun det du har filtrert på, velg Skriv ut aktivt vindu.

Skriv ut problemlisten

Du kan også velge å skrive ut selve problemlisten ved å klikke på handlingsikonet
under det visuelle bildet av pasienten. Velg om du ønsker å skrive ut aktive eller passive problemer.